LIBERAL PARTY STATEMENT ON CONGRESS’ NEW PRIORITY BILLS

That Congressional leaders have decided to drop the death penalty from Congress’ list of priority bills is a small but substantial victory. The discussions do not end here, but this delay provides more time for our lawmakers and fellow Filipinos to delve further into the issues surrounding capital punishment and the risks it poses should it ever pass into law.

We believe in a Philippines that offers justice without killing. Ours is a country of life and vitality. Let us always remember it.

 


 

Ang pagdesisyon ng pamunuan ng Kongreso na hindi isama sa priority bills ang death penalty ay isang maliit ngunit makabuluhang tagumpay. Hindi pa man tapos ang talakayan, ang pagkaantalang ito ay nagbibigay ng mas maraming oras para sa ating mga mambabatas at kapwa Pilipino upang higit na maintindihan ang mga isyung nakapalibot sa parusang kamatayan, pati na rin ang mga panganib nito sakaling muling maisabatas.

Naniniwala tayo sa Pilipinas na nagbibigay ng katarungan nang hindi nagpapataw ng kamatayan kaninuman. Ang atin ay isang bayan ng buhay at sigla. Lagi sana natin itong tatandaan.