LP VP for external affairs Tañada to Senate: Allow Sen. De Lima to defend self vs convicts

Hindi talaga nakukuntento ang Administrasyong ito sa pang-aalipusta kay Sen. Leila De Lima. Nakakulong na nga ang tao dahil sa mga inimbentong kaso, ikinakaladkad pa ang pangalan niya sa kapalpakan at katiwaliang kagagawan mismo ng mga kampon ng rehimeng ito.

Lahat na siguro ng eskandalong puputok sa Administrasyon ay ibibintang sa kanya mapagtakpan lang ang alingasaw ng sarili nilang kabuktutan. 

Malinaw pa sa sikat ng araw ang kapalpakan at kabalbalan ni Faeldon sa BuCor at BoC ngunit pinupuri pa rin siya na tila santo na walang kasalanan kahit tinanggal na sa puwesto. 

Sina Rafael Ragos at Jovencio Ablen Jr. na kasama rin ni Sen. De Lima na sinampahan ng kaso ay tumestigo laban sa kanya at ngayon ay nasa ilalim ng witness protection program. Magsasalita ba ito kontra sa panggigipit ng Administrasyon kay Sen. Leila?

Ang sarap rin ng buhay ng mga convicted na kriminal na tumestigo laban kay Sen. Leila na ngayon ay inilipat sa Marine Barracks sa Taguig at pakikinabangan ang bunga ng kanilang pagsisinungaling para sa Administrasyon.

Kinukunsinti ang mali at kasinungalingan habang idinidiin nang walang kalaban-laban ang Senadora.

Ngayon, hinahamon namin ang pamunuan ng Senado na igalang ang sarili nilang kasamahan at bigyan si Sen. De Lima ng pagkakataong ipahayag ang kanyang panig sa kabila ng mga paratang na ibinabato sa kanya. 

Bilang kapwa Senador, nararapat lang na maipagtanggol niya ang kanyang sarili sa loob mismo ng institusyong kanyang kinabibilangan.

Kung ang mga kriminal nga na sentensyado na ay naipatawag ng Kongreso para tumestigo, paano pa kaya ang Senadora na ipinakulong kahit na walang ebidensya laban sa kanya?

Mariin naming kinukundena ang lahat ng pag-atakeng ito kay Sen. De Lima. Huwag ilihis ang isyu sa mga tunay na may sala. Bigyan ng patas na laban si Sen. Leila!

This Administration is not content with insulting Sen. Leila De Lima. Apart from being incarcerated on invented allegations, her name is being dragged to the incompetence and corruption of this regime’s henchmen.

Perhaps all scandals involving this Administration will be blamed on her to cover up the stench of their misdeeds.

Faeldon’s ineptitude and malevolence at the BuCor and the BoC is as clear as the light of day, yet he is still praised like a sinless saint even after he’s been removed from office.

Rafael Ragos and Jovencio Ablen Jr., who were charged together with Sen. De Lima, testified against her and are now under the witness protection program. Will they speak against the Administration’s persecution of Sen. Leila?

The convicted criminals who testified against Sen. Leila are living it up with their transfer to the Marine Barracks in Taguig and are benefiting from the fruits of their lies for the Administration.

The wrong and the lies are being encouraged while the helpless Senator is being made to suffer.

Now, we challenge the Senate leadership to respect its own and give Sen. De Lima the chance to defend herself against imputations made against her.

As a Senator, she should be able to defend herself in the very institution to which she belongs.

If sentenced criminals may be called to Congress to testify, surely a Senator who has been detained without a shred of evidence can do the same.

We strongly condemn all these attacks against Sen. De Lima. Don’t divert the issue from the real lawbreakers. Give Sen. Leila a fair fight!

LP VP alang sa mga panlabas nga kalihokan Tañada sa Senado: Tugoti si Sen. De Lima nga panalipdan ang kaugalingon batok sa mga nahukman
 
Wala gyud nakuntento ang kini nga Administrasyon sa pag biay-biay kang Sen. Leila De Lima. Nakabilanggo na gani ang tawo tungod sa mga inimbentong kaso, gilambigit pa ang ngalan niya sa kapalpakan ug kahiwian nga binuhat mismo sa mga kampon sa kasamtangan nga rehimen.
 
Ang tanan na sigurong eskandalong mubuto sa administrasyon kay ipasangil sa iya, aron lang matabunan ang alingasaw sa kaugalingon nilang kabuktutan.
 
Tin-aw pa sa silaw sa adlaw ang kapalpakan ug kabuang ni Faeldon sa BuCor ug BoC apan gidayeg gihapon siya nga ingon santo nga wala’y kasaypanan bisan gi tang tang na sa puwesto.
 
Sila Rafael Ragos ug Jovencio Ablen Jr. nga kauban usab ni Sen. De Lima nga gipasakahan ug kaso kay nitestigo batok kaniya ug karon naa sa ilalum sa programa sa proteksyon nga testigo. Magsulti ba kini kontra sa pagpanlupig sa administrasyon kang Sen. Leila?
 
Kanindot usab sa kinabuhi sa mga nahukman nga kriminal nga nitestigo kontra kang Sen. Leila nga karon gibalhin sa Marine Barracks sa Taguig ug pahimuslan ang mga bunga sa ilang pagpamotbot alang  sa administrasyon.
 
Gikunsinti ang sayup ug pag-pamakak samtang giduot nga wala’y kalaban-laban ang Senadora.
 
Karon, gihagit namo ang pamunuan sa Senado nga respetohan ang ilang kaugalingon nga kauban ug hatagan si Sen. De Lima ug higayon nga esulti ang iyang parti sa tanang mga butang butang nga gibuno sa iyaha.
 
Isip kauban bga Senador, igo lang nga panalipdan niya sa iyang kaugalingon sa sulod mismo sa institusyong iyang nasakupan.
 
Kung ang mga kriminal nga na sentensyado na kay napatawag sa Kongreso para mutestigo, unsa pa kaha ang Senadora nga gipapriso bisan wala’y ebidensya  batok kaniya?
 
Among gikundena ang kini tanang mga pag-atake kang Sen. De Lima. Ayaw ibalhin ang isyu sa mga tinuud nga adunay sala. Hatagan ug patas nga away si Sen. Leila!