Liberal Caucus on COVID-19: Protecting the vulnerable is protecting everyone

The Liberal Democratic Caucus in the House of Representatives affirms the messages put forth by our colleagues in the Senate Minority and by Vice President Leni Robredo: In protecting the vulnerable, we protect the whole. Doing so requires clarity, resolve, and unity along a single national direction.

In the midst of Metro Manila’s government-imposed lockdown, we are thus calling on every Filipino to exercise prudence.

We can avoid the spread of the disease if we arm ourselves with reliable facts and remain calm in all our activities. In all our actions — as we buy our supplies for the coming weeks, or as those who exhibit symptoms approach our health care facilities — we must bear in mind that the only way to rise against this challenge is to rise together.

This is the same spirit that has allowed us to thrive amidst the trials of the past: bayanihan. We must always be mindful that we are part of a bigger whole, and our actions as individuals affect those around us. The value of this insight becomes even more evident in the face of COVID-19’s unprecedented virality.

In the end, winning this takes the whole nation’s unified effort. A well-informed and united Filipino nation can surpass any challenge.

Ang Liberal Democratic Caucus sa Kamara de Representante mipalig-on sa mensahe nga gipahayag sa mga kauban ng minorya sa Senaso ug ni Bise Presidente Leni Robredo: Sa pagpanalipod sa mga huyang, atong gipanalipdan ang kinatibuk-an.

Taliwala sa pagpahimutang sa Metro Manila ubos sa ‘lockdown’, manawagan kita sa tanang Filipino nga magmabuuton.

Atong malikayan ang pagdagsan sa sakit kung atong hitsuhan atong kaugalingon sa masaligan nga mga impormasyon ug magpabiling kalmado sa tanan nato’ng mga buluhaton. Sa tanan natong gimbuhaton — sa pagpalit og mga supplies sa umalabot nga mga semana, o sa kadtong nagpakita og mga simtomas muadto sa mga pasilodad sa panglawas — atong isilsil sa atong alimpatakan nga ang bugtong pamaagi batok niini nga problema mao ang hiniusang pag-asdang.

Mao kini ang susamang mithi nga nga nagtugot kanato nga mupatigbabaw sa mga pagsulay sa mga miaging panahon: Bayanihan. Kita kinahanglan mahibalo nga kita kalanot sa mas dakung kinatibuk-an, ug ang atong mga lihok isip indibidwal maka apekto bisan sa kinsa man ang anaa sa atong palibot.

Sa ulahi, ang kadaugan makab-ot kung ang kinatobuk-ang nasud magkahiusa sa paningkamot. Ang nasayod ug nagkahiusang katawhang Filipino maoy makabugtong niini nga pagsulay.