Statement of Erin Tanada, Partido Liberal vice-president for external affairs, on new 9-party coalition

Political parties forming alliances is not new, nor is it frowned upon. It is in fact a sign of a robust democracy, since political parties pave the way for what should be greater people participation in politics.

However, the recent headline of a 9-party coalition is worrying for one of the biggest problems in Philippine politics, that it is centered on personalities and dynasties, and how it serves as barrier to development.

Studies show that fat dynasties (or family members across Philippine politics and bureaucracy simultaneously or successively) equate to poverty and underdevelopment.

This coalition is a hodge-podge of both personality-centered politicians and political dynasties. Political parties should represent the people. Where are the people in this alliance?

Let us move away from personality-centered politics. Bring back politics to the people. It is high time for us to reform our political party system. Let us pass the anti-political dynasty law.

**

Hindi bago ang pagbubuo ng mga bagong alyansa ng mga political party, at hindi rin ito minamasama. Sa katunayan, ito ay senyales ng isang tumatatag na demokrasya sapagka’t nagbibigay daan ang mga political party upang lalong makilahok ang mamamayan sa pulitika na siya namang dapat.

Gayunpaman, ang kamakailang headline ng isang 9-party coalition ay nakakabahala dahil isa sa mga pinakamalaking problema sa pulitika ng Pilipinas, ay ang pagkasentro nito sa mga personalidad at mga dynasty, at kung paano ito nagsisilbing hadlang sa kaunlaran.

Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga fat dynasty (o mga miyembro ng pamilya na magkasabay o sunud-sunod na nasa iba-ibang panig ng Philippine politics at burukrasya) ay tumutumbas sa kahirapan at mabagal na pag-unlad.

Ang koalisyong ito ay isang magulong halo ng personality-centered na mga pulitiko at mga political dynasty. Dapat kumakatawan sa mamamayan ang mga political party. Nasaan ang mamamayan sa alyansang ito?

Lumayo na tayo sa pulitikang naka-sentro na personalidad. Ibalik natin ang pulitika sa mamamayan. Panahon na para repormahin ang ating political party system. Ipasa natin ang anti-political dynasty law.