Statement of Erin Tañada, Partido Liberal vice president for external affairs, on Independence Day

Today, the 120th Anniversary of the Proclamation of Philippine Independence, we ask: Are we free from hunger and deprivation? Do our elections, aimed as an exercise of our political and economic freedom, offer us choices with substance rather than swagger? Does our educational system take us to the path of liberation from ignorance? Can we freely fish in our waters? Do the people benefit from actual freedom from injustice?

Each year that we celebrate Independence Day, we take stock of how our revolutionary forefathers braved superior arms to break the chains of colonialism, so that we can stand proud and free as a nation.

Our journey continues as we contribute in writing a significant chapter in our history. Our heroes embolden us with the courage, fortitude, and ability to continue to fulfill the destiny they envisioned: a Philippines free of foreign intervention to pursue peace and prosperity for its people.

The call to us is to the course, no matter what.

**

Ngayong ika-120 Anibersaryo ng Proklamasyon ng Kasarinlan ng Pilipinas, ang tanong natin: Malaya ba tayo sa gutom at kakulangan? Nagbibigay kalayaan ba ang ating mga halalan, na nilayong ipatupad ang ating kalayaang pampulitikal at pang-ekonomiya, na naghahandog ng tunay na pagpipilian at hindi lang astang yabang? Dinadala ba tayo ng ating sistemang pang-edukasyon sa kalayaan mula sa kamangmangan? Nakakapangisda ba tayo nang malaya sa ating karagatan? Nakikinabang ba ang taumbayan sa kalayaan para sa katarungan?

Bawat taong ipinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan, inaalala natin kung paano winasak ng ating mga ninunong rebolusyonaryo ang kadena ng kolonyalismo gamit ang mas mabababang uri ng armas upang tayo’y maging malaya.

Patuloy ang ating paglalakbay habang sinusulat ang isang mahalagang kabanata ng ating kasaysayan. Binigyan tayo ng ating mga bayani ng katapangan, lakas ng loob, at kakayahang bigyang katuparan ang tadhanang kanilang pinangarap: isang Pilpinas na malaya sa pangingialam ng dayuhan upang itaguyod ang kapayapaan at kasaganaan para sa mga mamamayan nito.

Ang panawagan sa atin ay manatili sa landas na ito, anuman ang mangyari.