LP chapters nationwide to weigh in: Kiko

Statement of Sen. Francis Pangilinan, Liberal Party president, re House leadership

The people’s interest is primordial. We are here to serve.

As we process the matter with our LP House members, I believe that a strong Minority is essential to our democracy.

In the spirit of liberalism and democracy we will ensure all sides are heard before a decision is made. We expect that policy decision by the Party to be made in the coming days. We urge all party members whether politicians or private citizens to have their voices heard through our various channels. We welcome official positions coming from our LP chapters nationwide.

Ang pahayag ni Senador Francis Pangilinan, ang presidente sa Liberal Party, mahitingod aa liderato sa kongreso
 
Mga chapters sa LP sa tibuok nasud paminawon: Kiko
 
Ang interes sa katawhan mao ang una. Ania kami aron mag-alagad.
 
Samtang atong giproseso ang hisgutanan sa atong mga miyembro sa LP,  nagtuo ako nga ang lig-on nga minorya mahinungdanon sa atong demokrasya.
 
Diha sa diwa sa liberalismo ug demokrasya kita makasiguro nga ang tanang bahin madungog sa dili pa himoun ang usa ka desisyon. Gilaoman namo nga ang desisyon sa palisiya sa Partido himoon sa umaabot nga mga adlaw. Giawhag namo ang tanan nga mga membro sa partido kung ang mga politiko o pribadong mga lungsuranon nga ipadungog ang ilang mga tingog pinaagi sa among nagkalainlaing mga agianan. Gidawat namo ang opisyal nga posisyon nga gikan sa among mga chapter sa LP sa tibuok nasud.