Impunity of political dynasty triggered Maguindanao massacre: Pangilinan

ON TENTH YEAR OF THE WORLD’S DEADLIEST ATTACK ON JOURNALISTS 

Impunity of political dynasty triggered Maguindanao massacre: Pangilinan

 

MANILA — The sense and reality of impunity of a political dynasty caused the Maguindanao massacre a decade ago, Sen. Francis “Kiko” Pangilinan said on the 10th year of the world’s deadliest attack on journalists. 

“Ten years ago today, a warlord clan in Mindanao wanted to seal its power and control over the people in its territory in the 2010 elections. Together with his band of ruffians, a particularly desperate member tried to block any challenge to his clan’s power and control, and so abducted, shot at close range, and buried media practitioners and some civilians who mistakenly followed the convoy for the filing of candidacy of a challenger,” said Pangilinan. 

“The Maguindanao massacre that claimed the lives of 58 souls, including 32 journalists and media workers, exposes how deeply entrenched feudal politics is in the Philippines,” he added.

“It’s been ten years since, but none of the perpetrators have been convicted, while some of the witnesses have either been killed or disappeared. The crime, brazenly committed in broad daylight, is another example of how painfully slow the Philippine wheels of justice turn,” Pangilinan said. 

“We decry the decade of impunity that has emboldened criminals, including state agents, to snuff life out of innocent citizens on whim. The thousands of suspected drug users and pushers murdered in various police operations are new testament to the chronic impunity in the country. The chilling effect hounds us all,” he said.

“We exhort the courts to speed up the cases against the victims. Justice for the victims and their families through rightful conviction will bring a flicker of hope to the other victims of killings, including those in the so-called drug war,” he added.

In 2010, Pangilinan filed Senate Resolution 168 pushing for live coverage of the Maguindanao massacre trial, believing that transparency will fast-track the judicial process. In 2011, he filed Senate Resolution 642 seeking to declare November 23 of every year to be a national day to end impunity.

SA IKA NAPULO NGA TUIG SA MAGUINDANAO MASSACRE
 
Kagawasan gikan sa pangdaug-daug sa dinastiya sa politika mikablit sa Maguindanao massacre: Pangilinan
 
 
MANILA — Ang sentido ug reyalidad sa kagawasan gikan sa pandaugdaug sa dinastiya sa politika maoy hinungdan sa Maguindanao masaker sa mga niaging tuig, nagkanayon si Sen. Francis “Kiko” Pangilinan panahon sa ika napulo katuig sa pinakadaghang napatay nga mga tigbalita sa usa ka adlaw sa kasaysayan sa kalibutan.
 
“Sa niaging napulo ka tuig karung adlawa, usa ka grupo sa warlord gustong hingpit pa nga nahuptan ang gahum ug kontrol sa iyang teritoryo sa 2010 nga eleksgon. Kauban sa iyang kriminal nga bandido, desperadong silang mipugung sa  bisan unsang pagsulay sa pag-ilog sa ilang politikanhong gahum. Ilang gihunong ang convoy, gidakop, gipusil ug gilubong ang kababayen-ang membro sa karibal nga pamilya sa pulitika, kauban ang mga tigbalita ug uban pang sibilyan nga mag-pasaka unta sa ilang sertipiko sa kandidasya sa umalabot nga piniliay,” ingon ni Pangilinan.
 
“Ang masaker sa Maguindanao nga mikalas ug kinabuhi sa 58 ka mga kalag, apil ang 32 ka mga tigbalita ug mga trabahante sa media, mipagawas ug unsa ka lalom ang problema sa dinastiya sa politika diri sa Pilipinas,” puna niya.
 
“Napulo na katuig sukad, apan wala sa mga suspek ang nakonbik, samtang ang uban sa mga saksi nangawala o gipatay. Ang krimen, yano-yanung nabuhat sa  kabuntagun, lain na usab nga sumbanan sa kahinay sa ligid sa hustisya sa nasud Pilipinas,” ingon ni Pangilinan.
 
“Atong gihilakan ang dekadang kagawasan gikan sa silot nga nagpa isug sa mga kriminal, apil ang mga estadong ahente, sa pagkuha ug kinabuhi sa mga inosenteng tawo sa usa ka pamilok. Ang libuhan ka mga gesuspekang manggamitay ug druga ug tigtulud ug druga nga napatay sa nagkalain laing operasyon sa polisya kay karun testamento na ug unsa ka grabe ang pagpakigbatok sa kagawasan gikan sa patay sa nasud.  Ang kabugnaw nagasunud natong tanan,” ingon siya.
 
“Atong gi awhag ang korte sa pagpaspas sa mga kaso batok sa mga biktima. Hustisya alang sa mga biktima ug ilang mga pamilha pinaagi sa angay nga konbiksyon kag magdalag pitik nga paglaum sa laing mga biktima sa patay, apil ang katung sa geingon nga gyera kontra druga,” puna niya.
 
Sa 2010, si Pangilinan mi apila ug Senate Resolution 168  nga nagtulud alang sa akto nga pagkuha sa Maguindanao masaker nga trial, nagatou nga ang pagkaklaro kay makapaspas sa hudisyang proseso. Sa 2011, siya nag apila ug Senate Resolution 642 nga nagita sa pagdeklara nga kada Nobyembre 23 kada tuiy nga mahimong nasudnung adlaw sa pagtapos sa pagpakigbatok alang sa kagawasan.