Ano ang Project Makinig?

Project Makinig is a nationwide, technology-driven, door-to-door campaign to listen to our people. We are organizing volunteers by area, training them to use our platform, and harnessing their energies to reorient politics towards authentic, face-to-face conversations.

Our goal is simple: to listen. We knock on doors to affirm the dignity and worth of our people. We hold no agenda but openness, no dogma but empathy, and ask for nothing but stories. Stories which will forge, inform, and refine what we will fight for — and how — in the days to come.

At a time when the truth is often compromised, aggression is normalized, and democracy strains under the weight of uncertainty, we remain steadfast in our faith: our people will show the way forward. And the first step, always, is in listening.

Ang Project Makinig ay isang pambansang kampanyang door-to-door at technology-driven upang pakinggan ang ating mga kababayan. Ang mga volunteer ay inoorganisa kada area at sinasanay sa paggamit ng ating platform; itinutuon ang kanilang lakas sa pagbabalik ng pulitika sa mga usapang tunay at harapan.

Simple lang ang ating layunin: ang makinig. Kumakatok tayo sa mga pinto sa ngalan ng dignidad at halaga ng ating mga kababayan. Wala tayong ibang agenda kundi ang katapatan, walang doktrina kundi malasakit, at walang hinihingi kundi mga kwento — mga kwentong papanday, pagbubukalan, at huhubog sa ating mga ipinaglalaban, at sa kung paano tayo lalaban, sa mga susunod na panahon.

Ngayon na madalas matabunan ang katotohanan, kung kailan nagiging karaniwan ang tunggalian at tila bibigay na ang demokrasya sa kawalang-katiyakan, matibay ang ating pananalig: ang taumbayan ang maghahawan ng tamang landas. Ang unang hakbang ay nagsisimula sa pakikinig. 

Ang Project Makining usa ka kampanya para sa tibuok nasud pamaagi sa teknolohiya ug door-to-door nga pagpaminaw sa mga tao. Gina organisa nato ang mga volunteers sa kada lugar, gitudluan unsaon pag gamit ang teknolohiya, ug unsaon pakig himamat sa isig ka tao.

Simple lang ang among tumong: ang pagpaminaw. Ang among pag pagduol para ipaabot sa katawhan ang mensahe nga adunay dignidad ug balor ang kinabuhi sa mga tao. Wala kami’y agenda kundi ang openness, pagbati, ug sinsero nga pagpaminaw sa inyong mga istorya. Mga istorya nga maka hatag ug impormasyon sa mga dapat tindugan, unsaon pakipag baka sa mga umaabot nga adlaw.

Sa panahon nga ang kamatuuruan pirmi ma tuis, nahimong normal ang kaisog nga wala sa lugar, way kasiguruhan sa demokrasya, among tindugan among pagtuo nga ang mga (ubos ug kabus nga) tao ang maka tudlo unsaon pag pakiglimbasog. Ang unang tikang, pirmamente, ang pagpaminaw. 

Tara! Makinig tayo. Kumilos tayo.

Para sa updates at iba pang impormasyon, i-follow ang aming social media accounts.