LIBERAL INTERNATIONAL (LI) URGENCY RESOLUTION IN SUPPORT OF THE LIBERAL PARTY OF THE PHILIPPINES

Liberal International (LI) commends the Liberal Party (LP) of the Philippines for leading the united opposition in the 2019 mid-term elections and bravely standing up against fear and the well-oiled machinery of the Duterte administration.
 
The global liberal family notes with concern the elections faced technical anomalies involving the delayed transmission of transparency servers and the breakdown of vote counting machines needed to facilitate accurate elections returns.
 
Liberal International is proud of the courage and determination LP demonstrated throughout the election campaign, in the midst of such politically challenging conditions, and urges the party to remain steadfast in its fight to uphold democracy, human rights, and rule of law in the Philippines and to continue to speak up against the authoritarian tendencies of the Duterte administration. 
 
Liberal International also calls on its member parties and the international community to remain vigilant as the results of the mid-term elections allow President Duterte to further consolidate power, which could pave the way for the passage of draconian legislation, including the revival of death penalty, lowering the age of criminal liability, removal of constitutional term limits.
 
Gidayeg sa Liberal International (LI) ang Liberal Party (LP) sa Pilipinas sa paggiya sa nagkahiusang oposisyon sa 2019 nga mid-term nga eleksyon ug maisugon nga nagbarug batok sa kahadlok ug sa gamhanan nga politikanhonh makinarya sa administrasyong Duterte.
 
Ang global liberal nga pamilya nag-ingon nga may kabalaka sa eleksyon nga nag-atubang sa mga teknikal nga anomaliya nga naglambigit sa nalangan nga pagpasa sa transparency nga mga tigtagad ug ang pagkahugno sa mga vote counting machines nga gikinahanglan aron mapadali ang tukmang uli sa resulta sa eleksyon.
 
Ang Liberal International mapasigarbuhon sa kaisog ug determinasyon nga gipakita sa LP sa tibuok kampanya sa eleksyon, sa taliwala sa mga kahimtang nga lisud kaayo sa politika, ug nag-awhag sa partido nga magpabilin nga malig-on sa ilang pakigbisog aron sa pagtuboy sa demokrasya, tawhanong katungod, ug paghari sa balaod sa Pilipinas ug nga magpadayon sa pagsulti batok sa awtoritaryan nga mga kalagmitan sa administrasyong Duterte.
 
Ang Liberal International nanawagan usab sa mga membro sa partido ug sa internasyonal nga komunidad nga magpabilin nga mabinantayon samtang ang mga resulta sa mid-term nga eleksyon nagtugot ni Presidente Duterte sa dugang nga pagkonsolida sa gahum, nga makahatag sa dalan alang sa pagpaagi sa draconian nga balaodnon, lakip na ang pagbanhaw sa silot sa kamatayon , pagpaubos sa edad sa kriminal nga liability, pagtangtang sa mga limitasyon sa termino.